Privacyverklaring voor klanten

20/06/2018

Dit Privacybeleid voor klanten heeft betrekking op het verzamelen, bekendmaken en gebruiken van persoonlijke informatie en gegevens met betrekking tot potentiële en bestaande klanten en gebruikers van goederen en diensten van Avery Berkel ('U').  Dit Privacybeleid voor klanten bevat een nadere omschrijving van de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en over uw rechten om de persoonlijke informatie die we over u hebben, te controleren.

Wij vinden uw recht op privacy zeer belangrijk en verwerken persoonlijke informatie die u ons verstrekt uitsluitend volgens de geldende wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Lees dit beleid zorgvuldig door; hierin staat welke persoonlijke informatie wij over u verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan. Wanneer u doorgaat onze diensten (inclusief onze websites) te gebruiken, bevestigt u daarmee dat u dit Privacybeleid voor klanten volledig hebt gelezen, begrepen en ermee instemt. Indien u niet volledig instemt met dit Privacybeleid voor klanten, moet u onze producten of diensten niet gebruiken. We passen dit Privacybeleid voor klanten soms aan, controleer daarom regelmatig of het beleid is geactualiseerd.

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, neem dan contact met ons op via e-mail, dataprotection@averyberkel.com, of schrijf naar het volgende adres: Morkel Muller, Business Unit Controller, Avery Berkel, Foundry Lane, West Midlands B66 2LP, VK.

De persoonlijke informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen valt globaal in de volgende categorieën:

 • Uw naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Informatie betreffende verwerking van betalingen;
 • Adres of zakelijk postadres van het bedrijf;
 • E-mailadres of zakelijk e-mailadres van het bedrijf;
 • Zakelijk vast telefoonnummer of mobiel telefoonnummer;
 • Leveringsgegevens;
 • Daarnaast ook overige niet-gevoelige persoonlijke informatie;
  • Uw zakelijke belangen
  • Uw functie of rol
  • Bedrijfsinformatie
  • Hoogste niveau demografische informatie

Indien u onze websites gebruikt, kunnen we ook informatie over u en uw computer verzamelen wanneer u browset, zodat u van de beschikbare diensten gebruik kunt maken. Daarnaast kunnen we ook anonieme informatie over u en uw computer verzamelen voor analyses om voortdurende verbetering van onze producten en diensten te ondersteunen. Dit wordt nader uitgelegd in onze Websiteverklaring en in onze Cookieverklaring.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie

We gebruiken de persoonlijke informatie die we over u verzamelen om u te antwoorden op uw vragen, voor de verwerking van betalingen, voor de levering van goederen en diensten aan u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en voor de levering van voortdurende productonderhoud, zoals garantie en technische ondersteuning. We verwerken uw persoonlijke informatie ook wanneer we hiertoe een wettelijke verplichting hebben, en voor het uitoefenen van, of ter verdediging tegen wettelijke vorderingen.

Soms kunnen we, in overeenstemming met uw voorkeur, contact met u opnemen omwille van onderzoeksdoeleinden, of om u over onze speciale aanbiedingen en andere diensten te informeren. Voor zover van toepassing, zullen we om uw toestemming vragen om dit te doen. U kunt zich uitschrijven indien u niet langer berichten van ons wilt ontvangen. Volg hiertoe de instructies die in al onze berichtgeving worden vermeld.

Indien wij beogen uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken, informeren wij u hierover op het moment dat de informatie wordt verzameld.

We gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend voor de specifieke doeleinden zoals hierboven vermeld, en voor andere specifiek door de wet geoorloofde doeleinden. Uw persoonlijke informatie wordt uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is voor de specifieke, hierboven vermelde doeleinden.

Onze wettelijke grondslag voor verwerking van uw persoonlijke informatie

We verwerken uitsluitend uw persoonlijke informatie wanneer u hiertoe toestemming hebt gegeven (en deze toestemming kunt u altijd intrekken indien wij ons op toestemming als een wettelijke grondslag beroepen), om een contract met u na te leven, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen, bijvoorbeeld voor marktonderzoek, of om onze goederen en diensten onder de aandacht te brengen wanneer u een bestaande klant of gebruiker bent.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie

We bewaren persoonlijke informatie uitsluitend indien deze nodig is voor een specifiek doel. Wij hebben een wettelijke verplichting om bepaalde administratie voor een bepaalde minimale periode te bewaren, bijvoorbeeld persoonlijke informatie met betrekking tot de aankoop van een product of dienst van Avery Berkel. We bewaren gegevens die niet gerelateerd zijn aan de aankoop van een product of dienst van Avery Berkel niet langer dan zes jaar.  We bewaren en gebruiken uw persoonlijke informatie ook als dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen, en onze overeenkomsten te doen naleven.  Informatie die niet langer noodzakelijk is voor een geldig zakelijk doel en die we niet uit hoofde van geldende wetten hoeven te bewaren, wordt routinematig vernietigd via veilige middelen.

 

Met wie delen we uw persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende categorieën ontvangers:

 • Onze groepsmaatschappijen, derden-dienstverleners en partners die ons gegevensverwerkende diensten verlenen (bijvoorbeeld ter ondersteuning van onze website en functionaliteiten hierop, en ter verbetering van de veiligheid van onze website), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, of aan u bekendgemaakt worden wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen.
 • Bevoegde rechtshandhavingsinstanties, toezichthoudende of overheidsinstanties, de rechtbank of andere derden, wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is vanwege (i) toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw gewichtige belangen of die van anderen te beschermen.
 • Een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met voorgestelde verkoop, fusie of overname van een onderdeel van ons bedrijf, op voorwaarde dat wij de koper informeren dat deze uw persoonlijke informatie uitsluitend voor de doelen die in deze Privacyverklaring bekendgemaakt worden, mag gebruiken.
 • Aan overige personen met uw toestemming om uw persoonlijke informatie bekend te maken.

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen aan ons gelieerde entiteiten en andere leden van onze bedrijfsgroep (inclusief onze moedermaatschappij, Illinois Tool Works Inc., in de VS).

Wees u zich ervan bewust dat landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mogelijk niet hetzelfde niveau voor gegevensbescherming bieden als een land binnen de EER. We zien erop toe dat we met elke derde buiten de EER een relevante overeenkomst betreffende gegevensverwerking afsluiten om ervoor te zorgen dat zij privacy- en gegevensbeschermingswetten naleven. We zien erop toe dat iedere overdracht van persoonlijke informatie door ons wordt beveiligd en/of ter bescherming wordt versleuteld.

Hoe beschermen we uw informatie

We gebruiken redelijke en gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beveiligen tegen verlies, diefstal en onbevoegd gebruik, en onbevoegde toegang, bekendmaking, wijzigingen en vernietiging. Sommige delen van onze website kunnen door middel van een wachtwoord beveiligd zijn. Indien u onze websites gebruikt en hiertoe een wachtwoord hebt gekregen, kunt u helpen uw privacy veilig te stellen door uw wachtwoord aan niemand te vertellen.

 

Keuzes die u hebt inzake de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken

Volgens de gegevensbeschermingswetten hebt u de volgende keuzes:

 • Indien u uw persoonlijke informatie wilt inzien, corrigeren, bijwerken of om verwijdering verzoekt, kunt u dit op ieder gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld onder het kopje 'Contact opnemen'.
 • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, of om portabiliteit van uw persoonlijke informatie verzoeken. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld onder het kopje 'Contact opnemen'.
 • U kunt te allen tijde het opt-outrecht uitoefenen wat betreft marketingcommunicatie die naar u wordt verzonden.  U kunt dit recht uitoefenen door op de link 'uitschrijven' of 'opt-out' te klikken die in de marketing e-mails die we u zenden wordt vermeld.  Om de opt-outkeuze voor andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing) door te voeren, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld onder het kopje 'Contact opnemen'.
 • Evenzo kunt u, indien we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken met uw toestemming, uw toestemming op elk moment herroepen.  Herroeping van uw toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van verwerking die we uitvoerden voordat u uw toestemming herriep. Ook heeft het geen effect op de verwerking van uw persoonlijke informatie die werd uitgevoerd gebaseerd op wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij een Autoriteit Gegevensbescherming over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Autoriteit Gegevensbescherming.

In sommige gevallen zijn deze rechten niet van toepassing, bijvoorbeeld wanneer wij aan wettelijke vereisten moeten voldoen, wanneer de rechten van iemand anders dan de persoon die om inzage vraagt worden geschonden, of (in het geval van uw recht op inzage in uw persoonlijke informatie), wanneer dit verzoek duidelijk ongefundeerd of buitensporig is.

Indien u om inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke informatie wilt vragen, verzoeken wij u volgens een van de hieronder genoemde methodes contact met ons op te nemen. We kunnen om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. In bepaalde omstandigheden, wanneer u bijvoorbeeld een substantieel aantal kopieën van documenten wilt hebben, mogen we hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten inzake gegevensbescherming van de persoonlijke informatie willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Actualiseren van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden geactualiseerd in reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Privacyverklaring actualiseren, nemen we passende maatregelen om u, in lijn met het belang van de wijzigingen die we doorvoeren, te informeren.  We zullen om uw toestemming vragen bij wezenlijke wijzigingen in de Privacyverklaring indien en wanneer dit door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst werd bijgewerkt door de datum 'Voor het laatst bijgewerkt op' te controleren. Deze wordt bovenaan de privacyverklaring vermeld. 

Contact opnemen

Als u vragen of twijfels hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, verzoeken we u contact op te nemen via de volgende contactgegevens: Morkel Muller, Business Unit Controller, via e-mail: Dataprotection@averyberkel.com

Avery Berkel is de gegevensverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie.