Overslaan en naar belangrijkste inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden

Klik hier voor de Algemene verkoopvoorwaarden.

Achtergrond

Deze Overeenkomst is van toepassing op u, de Gebruiker van dit Platform (zoals hieronder bepaald) en Avery Berkel, de eigena(a)r(en) van dit Platform. Door uw eerste gebruik van het Platform wordt u geacht akkoord te gaan met en gebonden te zijn door deze Voorwaarden en deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van het Platform onmiddellijk te staken.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

In deze Overeenkomst hebben de onderstaande begrippen de onderstaande betekenis:

„Avery Berkel”
betekent Avery Berkel, Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP (een onderdeel van ITW Limited);

„Inhoud”
betekent alle tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevensverzamelingen en iedere andere vorm van informatie die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van het Platform en die op een computer kan worden opgeslagen;

Platform”
betekent de Software en deze website;

„Service”
betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die Avery Berkel via het Platform nu of in de toekomst beschikbaar stelt;

“Software” betekent deze softwareapplicatie en databank;

„Systeem”
betekent alle online communicatie-infrastructuur die Avery Berkel via het Platform nu of in de toekomst beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, discussiefora, live-chatfaciliteiten en e-mailkoppelingen;

„Gebruiker” / „Gebruikers”
betekent iedere derde partij die toegang heeft tot het Platform en niet in dienst is bij Avery Berkel en handelt in de uitoefening van zijn of haar functie.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

2.1 Tenzij door Gebruikers geüpload, is alle content op het Platform, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidclips, videoclips, gegevensverzamelingen, pagina-indeling, onderliggende code en software, het eigendom van Avery Berkel, onze gelieerde bedrijven of relevante derde partijen. Door gebruik te blijven maken van het Platform, erkent u dat dergelijk materiaal beschermd is door de toepasselijke Britse en internationale wetten op intellectueel eigendom en andere relevante wetten.

2.2 Behoudens clausule 2.3 mag u geen materiaal van het Platform reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken tenzij anders aangegeven op het Platform of tenzij u daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebt gekregen van Avery Berkel.

2.3 Materiaal van het Platform mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt indien een van de uitzonderingen zoals beschreven in Hoofdstuk III van de Britse Wet inzake auteursrechten, tekeningen en modellen en octrooien (Copyright Designs and Patents Act 1988) van toepassing is.

3. PRIVACY

Het gebruik van het Platform is ook onderworpen aan ons Privacybeleid dat door middel van deze verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen. Om het Privacybeleid te lezen, Klik op de bovenstaande link.

4. DISCLAIMERS

4.1 Avery Berkel garandeert niet en verklaart niet dat het Platform aan uw eisen zal voldoen, dat het van bevredigende kwaliteit is, dat het geschikt is voor een bepaald doel, dat het geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat het verenigbaar is met alle systemen, dat het veilig is en dat alle verstrekte informatie accuraat is. Wij garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze Dienst.

4.2 Geen enkel onderdeel van het Platform is bedoeld als advies en op de Inhoud van het Platform mag niet worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van actie van welke aard dan ook.

5. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

De Dienst wordt verleend “zoals het is” en op basis van beschikbaarheid We geven geen garantie dat de Dienst vrij is van defecten en/of fouten. Voor zover wettelijk toegestaan, geven wij geen garanties (expliciet of impliciet) wat betreft de geschiktheid voor een bepaald doel, de nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit Avery Berkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderbrekingen of niet-beschikbaar zijn van het Platform als gevolg van externe oorzaken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storing van ISP-apparatuur, storing in de apparatuur van de host, storing in het communicatienetwerk, stroomstoring, natuurverschijnselen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Avery Berkel aanvaardt, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid voor direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, met inbegrip van indirecte, gevolg-, of speciale schade of punitieve schadevergoeding voortvloeiend uit het gebruik van het Platform of de informatie die het bevat. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat zij het Platform en de Inhoud daarvan op eigen risico gebruiken.

6.2. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Avery Berkel uit, of beperkt deze, in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door Avery Berkel.

6.3 Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze Voorwaarden strikt in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de Britse Wet inzake oneerlijke contractbedingen 1977 (Unfair Contract Terms Act 1977). In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar wordt geacht, wordt de betreffende voorwaarde geacht geschrapt te zijn uit deze Voorwaarden, en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Voorwaarden. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing binnen rechtsgebieden waar een specifieke bepaling onwettig is.

7. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

In het geval dat een partij bij deze Voorwaarden een hierin vervat recht of rechtsmiddel niet uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

8. VOORGAANDE VOORWAARDEN

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

9. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen/mededelingen moeten ons worden toegezonden, hetzij per post naar ons Pand (zie bovenstaand adres), hetzij per e-mail naar retailsales@averyberkel.com. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending per post, de dag van verzenden indien de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag indien de e-mail is verzonden in een weekend of op een feestdag.

10. RECHT EN BEVOEGDHEID

Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Avery Berkel worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales en Avery Berkel en u gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.